top of page

 Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  1- Lise Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

  2- Psikolojik Danışmanların Meslek Etiğine Yönelik Algıları: Özel Çalışanlara Yönelik Bir İnceleme

  3- Uyum Arttırma Grup Rehberliğinin Ergenlerin Sosyal Kaygı ve Duygusal Öz-yeterlik Düzeylerine Etkisi

  4- ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİ İLE OKULA BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  5- Psikolojik Danışmanların Etkili Nitelikleri ile Danışma Öz-Yeterlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

  6- Trainee Psychological Counselors Understanding of Ethics

  7- The Relationship Between Individual Innovativeness and Psychological Well-Being: The Example of Turkish Counselor Trainees

  8- ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN PROBLEM DAVRANIŞLAR: ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRMESİ

  9- ERGENLERİN RUHSAL BELİRTİLERİ İLE DUYGUSAL ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 10- Psikolojik İyi Oluş, Yardım Arama Tutumu ve Benlik Saygısının Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Belirtilerine Etkisi

 11- Fen Lisesi Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı İle Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 12- Duyguları Fark Etme ve İfade Etme Psiko-Eğitim Programının Psikolojik Danışman Adaylarının Öz-duyarlık Düzeyine Etkisi

 13- ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

 14- Yaratıcılık, Girişimcilik ve Psikolojik Danışma

 15- Problemli İnternet Kullanımının Ailesel Değişkenler Açısından İncelenmesi

 16- Mutluluğa Giden Bir Yol: Bilişsel Esneklik

 17- Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 18- Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi

 19- Beliefs of Counselor Trainees about Forgiveness

 20- Linking Emotional Intelligence And Learned Resourcefulness In Teacher Trainees

 21- İLKÖĞRETİMDE ÇALIŞAN PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN KARİYER DANIŞMANLIĞINA GETİRDİKLERİ KATKILAR

 22- Etkili Psikolojik Danışman Niteliklerinin Değerlendirilmesine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması

 23- THE EFFECTS OF SOCIOECONOMIC STATUS AND GENDER BESIDES THE PREDICTIVE EFFECT OF SELF-EFFICACY ON LIFE SATISFACTION IN ADOLESCENCE

 24- Sorumluluk İnançlarını Arttıran Faktörleri Belirleme Ölçeğinin Uyarlanması

 25- ERGENLERİN BENLİK SAYGISI VE SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ

 26- Öğretmen Adaylarının Öz-yeterlik Düzeyleri ile Aile İşlevlerinin İncelenmesi

 27- Üniversite Öğrencilerinde Öz-Duyarlılık ve Duygusal Zekânın İncelenmesi

 28- Self perceptions about properties effecting assertiveness of trainee counselors

 29- DANIŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN EMPATİK BECERİSİNE ETKİSİ

 30- The Relationship Between Multiple Intelligences and Academic Achievements Of Second Grade Students

 31- Psikolojik danışmanların tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi

 32- Perceived social support and self-esteem in adolescence

 33- İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi

 34- Duygusal öz-yeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanarak tek ve dört faktörlü yapısının psikometrik özelliklerinin incelenmesi

 35- İlköğretim okullarında çalışan psikolojik danışmanların empati düzeylerinin incelenmesi

 36- Investigation of counselor empathy with respect to safe schools

 37- PDR Lisans ve Lisansüstü Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Düşünme Stilleri ve Benlik Saygılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

38- Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

39- Okul Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Mesleki Etik İhtiyaçların Belirlenmesi

40- YAŞAM AMAÇLARI VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMU YORDAYICI ROLÜ

41- Okul İklimi ve Öz-Yeterliğin Ortaokul Öğrencilerinin Okulda Öznel İyi Oluş Düzeyini Yordayıcı Rolü

42- Olumlu Duyguyu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği (O-DDGÖ): Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

43- ÇATIŞMA ÇÖZME VE ARABULUCULUK EĞİTİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: ERGENLERE VE TOPLUMA KATKILARI

44- Okulda Öznel İyi Oluşun Okul İklimi ve Öz-Yeterlik Açısından Yordanması (2019)

45- Öğretmen Adaylarının Çatışma Eylem Stillerinin Duygusal Öz-Yeterlik Düzeylerine Göre İncelenmesi

46- Ergenlerin Saldırganlık Düzeyinin Değer Yönelimleri, Cinsiyet ve Anne Babanın Eğitim Düzeyi Açısından Yordanması

47- İlişki Doyumunun Mükemmeliyetçilik ve Güven Aracılığıyla Yordanması

48- Okul Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Mesleki Etik İhtiyaçların Belirlenmesi

49- Kadınların Kariyer Gelişimlerinin Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı Çerçevesinde Liselerde İncelenmesi

Contact
bottom of page